අරගල බිමේ දඩබ්බර මහල්ලා

Nuwan Gamage

inbound5185908175151881248.jpg

අරගලයට අපූරු හැඩතල මවන..
හදවතින් තරැණ..
ගෙන්දගම් පොලවේ…
තාරුණ්‍යයේ කදුළු පිහින..
ආඩම්බරකාර මහල්ලා…
🙏අරගලයට ජය🙏❤️
#GoHomeGota2022
#gohomesajith2022