අරගල අතරේ රටට මුදල් ගෙනෙන විදි හිතමු. ඉගෙනගමු. | Udemy Course FREE | Coupon Code: GOHOMEGOTA2022

Yasas

augmented-reality-vuforia-copy.png

කවුරුහරි Augmented Reality (AR) Mobile Apps හදන්න උනන්දුවක් තියෙනවනම්, මගේ Udemy Course එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මුල ඉදන් සරවලවම ඒකේ මම Apps හදන විදිය කියල දීල තියෙනවා. තව මොනවා හරි ඒ සම්බන්දව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවානම් මට උදවු කරන්නත් පුලුවන්. පහළ තියෙන coupon code එක දාල නොමිලයේම ඉගෙන ගන්න 1000 දෙනෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා.
Coupon Code: GOHOMEGOTA2022
Course Link: https://www.udemy.com/course/design-augmented-reality-applications-without-coding-in-2022/?couponCode=GOHOMEGOTA2022