අරගලේට හදවතින්

Madu

කොළඹ එන්න විදියක් නැතුව දවස පුරා පසු තැවෙන මිනිසුන් අතර මමත් එක් අයෙක් වෙමි. ඒත් අරගල බිමේ මිනිසුන්ගේ ලස්සන වැඩ දිහා දුරින් ඉදන් බලා හදවතින්ම සතුටු වෙනවා. මේ තියපු අඩිය ඉතිහාසය පොත් වල පවා කෙදිනක හෝ සටහන් වෙන, විජයග්‍රහණයකින්ම නිමාව දකින අරගලයක් වේවා යැයි හදවතින්ම පතමි.
අරගලයට ජය ❤