අරගලය

Chandima Veneera Rathnayake

inbound921764617576197500.jpg

තථාගතයන් වහන්ස, දැන් මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයත්වෙයන් තොර සහජීවනෙයන් ජීවිත් වීමට කැමති ප්‍රතිපත්තිගරුක මිනිසුන් වෙති. ☸️
——–
අාදරණය ජේසු තුමණි, දැන් මිනිසුන් සියල්ලන්ටම එකිනෙකා ප්‍රේම කරන අය වෙති. ✝️
——–
මුහම්මද් තුමණි, දැන් මිනිසුන් සියල්ලෝම නිදහස සාමය ඉල්ලා එක්ව අයදිති. ☪️
———
කාල්මාක්ස්, දැන් උන් සියල්ලෝම සහෝදර සහෝදරයන් ලෙස එක්ව අරගල කරති.💪
——–
ලින්කන්, දැන් උන් සියල්ලෝම එක්ව හඩ නගමින් උන්ගේ පරමාධිපත්‍ය ඉල්ලා සිටිති.🤚
——-
කාලය, දැන් නූඹේ වාරයයි සත්‍යට ඉඩ දෙනු, දුෂිතයන්ට දඩුවම් කර යථාර්ථවාදී මිනිසුන්ට ඉඩ දෙනු.
——
#GoHomeGota2022
#gohomerajapaksas
#GoHomeGota2022