අරගලය

Madhusanka Jayamal

inbound2485187565138838248.jpg

අරගලයකින් තොර ජයග්‍රහණයක් නොමැත. මනදයත් කිසිම දෙයක් අපහට බන්දේසියක තබා ලබාදෙන්නේ නොමැත.
ඇයි අරගල කරන්නේ නොකර ඉන්න බැරිද?
පුලුවන් අපිත් ආසයී හැම්බේකන් උඩින් පුඩින් කාලා IPL match එකක් බලන් ඉන්න. හැබැයි අපේ රටේ මිනිස්සු තමන්ට බලේ තියෙන දවසට හරියට ඒක පාවිච්චි කරන් නෑ ඉතින් අපිට ඒ නිසා අරගල කරන්න වෙලා. චන්දේ දවසට අරක කරලා දුන්නා මේක කරලා දුන්නා කියලා හොරුන්ට වංවංචාකාරයන්ට දූෂකයන්ට චන්දේ දෙන්න එපා. හරි දැක්මක් ආර්ථිකය ප්‍රතිපත්තියක් දැනුමක් අවබෝධයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නායකයෝ බවට පත්කර ගන්න…. රැකියවට යන්න පොලිස් වාර්තා ඉල්ලනවනම් ඇයි බැරි ට ඉදිරිපත් වෙන අයගෙනුත් අපිට ඒක ඉල්ලන්න .
බත් පැකට් එකට, රස්සාවට, අරක්කු කාලට, තහඩු ටිකකට, කොන්ත්‍රාත් වලට තමන්ගේ ආතමය පාවලා දෙන්න එපා..
ඉදිරි දැක්මක් තියෙන කෙනෙක් පත් කර ගන්න.එවිට තවදුරටත් අරගලය අවශ්‍ය නොවේ
සියලුම දෙනාට ජය ❤