අරගලය ❤️

Vishmini Balasooriya

86BB4651-3C41-42CA-AEAF-F0E4E564CA96.jpeg

එකොමත් එක රටක ඈයො ගෝටා ගෝ ගමට එකතු වෙලා රටට වින කරන ඈයන්ට එරෙහිව කළ ආදරයෙන් හැඩ වූ අරගලයේ කතාව. #GotaGoHome2022