අරගලයේ අරමුණු විය යුතු කරුණු කිහිපයක්

රවිඳු බංඩාර

inbound4196841805436841577.jpg

සියලුම දේශපාලුවන්ගේ නීතියෙන් ඇති මුක්තිය 100% අහිමි කල යුතුය

දේශපාලුවන් සිදු කරන සෑම ප්‍රකාශයක්ම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් ලෙස සලකන නීති කෙටුම්පත් සම්පාදනය විය යුතුය

ජනපති අගමැති ඇතුලු කැබිනට් මන්ඩලය පත් කිරීමේදී වෙන වෙනම අද්‍යාපන මට්ටමක් හා වෙන් වෙන් වශයෙන් චන්දය පැවැත්විය යුතුය

හොරකම සහ දූශන වංචා වලට සම්බන්ද සියලු දෙනාට මරණ දඬුවම ලබා දිය යුතුය(රැකියාව සහ තනතුරට අදාලව පැවරී ඇති වගකීම් මත ක්‍රියාත්මක වන නීති රාමුවක් සම්පාදනය විය යුතුය)