අරගලයට ජය

Sapnika

ACA9B183-365A-48D9-B9E6-90E43E48018F.jpeg

අවුරුදු 70 තිස්සේ රට එක එකා අතින් දූශණය වුනා ඇති…තවත් දේශපාලකයොන්ගේ අතකොලු නොවෙමු…අපිට පුලුවන් තරුණ නායකත්වයක් සොයාගන්න …අරගලයට ජය