අරගලයට ජය!

අංජුල

මේ දේශපාලන ක්‍රමය
මේ බණ දෙසන අසන ක්‍රමය
මේ මීඩියා කරගෙන යන ක්‍රමය
මේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රමය
මේ රාජ්‍ය ක්‍රමය
කොටින්ම අපි සිතන පතන ක්‍රමය
සියල්ල වෙනස් විය යුතුව ඇත
සෑමවිටම අවදියෙන්, සිහි බුද්ධියෙන් සිටින්න
අප කරන කැපකිරීම් තුලින්
ගොඩනැගෙන හෙට අනාගතය
අපේ දරුවන්ට යහපත් එකක් කරන්නට
අපි අද වගබලා ගමු.
ඒ වෙනුවෙන් කෙරෙන සියලු අරගල වලට
ජයම අත්වේවා!