අරගලයට ජය!

CHENILKA

inbound5319967152990519908.jpg

තවදුරටත් අපට අවශ්‍ය රට පාලනය කරන්නට දේශපාලකයන් නොව රටට නායකත්වය දිය හැකි දේශ නායකයන් ය. දේශපාලනය යන වචනයම සිංහල ශබ්ද කෝෂයෙන් ඉවත් කර දැමිය යුතුය. ” අරගලයට ජය”