අරගලයට ජය…!

Ishuni Weerasinghe

go home gota & give us our stolen money back
මේ සටන් පාඨ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින., ලංකාවේ අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් අද දවස කැපකිරීම් කරන සියලුම දෙනාට ජය ❤….!

මෙම කැපකිරීම් අපතේ නොයේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා…..