අරගලයට ජය

ASANKA Lakshitha

inbound731564586991343700.jpg

මෙම අරගලය මෙතැනින් නිම නොවිය යුතුයි. අප රටක් වශයෙන් සියලු ජාතියෙන් සියලු ආගම් පසෙකලා එකමුතු වී එක අරමුණක් වෙනුවෙන් පෙළ ගැසී සිටි. එම අරමුණ සාක්ෂාත් වූ පසුව මෙය තවදුරටත් බෙදී නොයා මේ එකමුතුකම ශක්තිමත් කරගනිමින් රටක් වශයෙන් අප ඉදිරියට යෑමට ශක්තියක් කරගමු. මෙතුවක් කල් අප බෙදා වෙන් කර තැබුවේ පවතින දේශපාලනය කරන උන්ගේ පැවැත්මට බව දැන් මනාව ඔප්පුවේ. අප එකමුතු වී සිටින තාක් කල් මින් ඉදිරියට පත්වන කිසිදු දේශපාලනඥයකුට හෝ පක්ෂයකට හිතූ පරිදි ක්‍රියා කිරීමට නොහැකි වන බව ඔවුන්ටද වැටහේ. මෙය ඉතිහාසගත වන සිදුවීමක් වේ.
අරගල කරුවන්ට සහ අරගලයට ජය