අරගලයට ජය 🇱🇰❤️

Shanu Fernando

inbound9141052518844243440.jpg

මේක අපේ රට..
රටේ දූෂිත පාලනය නවතා දැමිය යුතුයි.. තව දුරටත් මේ දූෂිතයන්ට අපේ අනාගතය විනාශ කිරිමට ඉඩ නොදී යුක්තිය වෙනුවෙන් තරුණ ප්‍රජාව වන අපි හඬ නැගිය යුතුයි…
#GOHOMEGOTA2022
#GOHOMERAJAPAKSHE