අරගලයට ජය වේවා ❤️

Sahan Amadoruge

IMG20220409131624.jpg

හතර වටේ… ණය වෙනවා…
උන්ට කොමිස්… එක යනවා…
හොරා කාලා… තර වෙනවා…
ලක් මෑණිට… කෙල වෙනවා…

කිරි දරුවෝ… බඩගින්නේ…
තොපේ දරුවෝ… සැප නින්දේ…
කරන්ට් නැතුව… අපි අදුරේ…
තොපි විතරයි… සැප වින්දේ…

හැමදාමත්… අපි නින්දේ…
හිටපු නිසයි… මුන් නැටුවේ…
මෙදා පොටේ… කෙල වෙන්නේ…
ලංකාවම… නැගිටින්නේ…

අරගලයට… ජය වේවා…
ආණ්ඩුවට… කෙල වේවා…

පල ගෝටා පල… ගෙදර
හොරු ඔක්කොම… පල ගෙදර

#GoHomeGota2022 #gohomerajapaksas