අප වෙනුවෙන් අරගල කරන උඹලාටමයි…

Chalana

ඔව් ⁣ඔතන ඉන්න බොහෝම අය වයසින් පොඩි උන්, ඒත් රටේ වයසක බොහෝ අයට බැරි උනු වගේම ඒ පරම්නැපරාවට නැති උනු ඇම්මක් රට ගැන තියෙන උන්.. තාක්ෂණය ඇඟට ජීර්ණය කරගත්ත උන්.. රටක් වෙනුවෙන්, මිලියන 22ක ගේ අනාගත බඩ වියත වෙනුවෙන් කඳවුරැ බැඳපු උන්.. ඉතිං උඹලට ස්තූතියි කියලා එළිපිට නොකියා ඉන්නෙ කොහොමද?.
වචනයකින් , වෙනත් කුමන හෝ උපකාරයකින්, සහභාගීත්වයෙන් හෝ අරගලය හා එක් වූ සැමටයි මේ ආචාරය.
උඹලා කටු සහිත මඟක ගොස් හෙට උපදින දරැවන්ට මල් මාවතක් නිමවනු ඇත.. ජයම වේවා…