අපේම එවුන්ට ආදරයෙන් 💜

Janidu Rajakaruna

inbound1842541091.jpg

ඉරේ සැර වළාකුළින් ම වැසීයන්
එකමුතු හඬ මුළු ලොවටම ඇසීයන්
සතර අතින් මුළු කොළඹම පිරීයන්
අරගලයට නව පණක් ම ලැබීයන්

මුර කපොලු අසල පීඩා නොවේ වා
තෙරපි තෙරපි යන මං ඉඩ ලැබේවා
දකින දකින තැන මිතුරන් පිරේවා
අළුත් දැයක් වෙත නව මං හැදේවා

සටන් පාඨ හඬ දෙදරුම් කන්නේ
එක හිස් ගොඩකින් පාර පිරෙන්නේ
අද වැන් දවසක් කවද්ද එන්නේ
රට කෑ හොරු ටික පන්නාපන්නේ

පිංතූරය : Thilina Kaluthotage Photography