අපි 🇱🇰

pāru

පරපුරක් අපි
දකින සිහිනය
බොඳ නොවෙන්නට
නොනිදනා

හැරවුමක් නැති
ඇරඹුමක් මෙය
සත්‍යය ජය කොඩි
නංවනා