අපි එක මවකගේ දරුවන්

Sewwandie

inbound6570823553753956738.jpg

අපේ මේ ලංකාව හරියට පප්පා ගම වගේ කියලා කියනවා. අපි හැමෝම සූර පප්පා බලලා තියෙනවානේ. ඒ පුංචි ගමේ ඉන්න කට්ටිය විනෝදෙටත් ගහගන්නවා විහිලුවට කුණු මාළු කාරයා කියලා පටන් ගන්න රණ්ඩුව ඉවර වෙන්නෙ මුළු ගමම ගහගෙන හැබැයි ඒ විනෝදෙට. ඒ වගේමයි පුංචි ගම වට්ටන්න කාටවත් බෑ. එයාලා ගොඩාක් එකමුතුයි. වෙන කිසිම හතුරෙකුට ලං වෙන්නවත් බැරි තරම් ඉතින් අපිත් ඒ වගේමයි විනෝදෙට කියවගත්තට ප්‍රශ්නයක් ආවහම පප්පා ගම වගේමයි.